OVER ONS

Missie en visie

Onze missie is de nood aan sociale woningen lenigen in ons werkgebied.

Hierbij hanteren we volgende visie:

Wij willen een voldoende aanbod van sociale woningen garanderen.

 • Verdichting bij vervangingsbouw, creatief zijn met de beperkte grondvoorraad.
 • Woningen van een bepaald type aanbieden welke aansluit bij het profiel van kandidaten op de wachtlijst.
 • Nauwe banden onderhouden met onze stakeholders.
 • Wederinkooprecht en voorkooprecht uitoefenen bij opportuniteiten.
 • Streven naar een evenwicht huur- en koopwoningen in relatie tot het te behalen sociaal objectief van de gemeenten.

Wij willen kwaliteitsvolle woningen en woonomgeving.

 • Geen fragmentarische aanpak maar gegroepeerde renovaties.
 • Registratie van woonkwaliteit en daaraan gekoppelde onderhoudsplanning.
 • Aanwezigheid van groen in een woonomgeving die vlot aansluit bij horeca, scholen, openbaar vervoer.

Wij willen betaalbaarheid van wonen garanderen.

 • Voortdurende focus op het evenwicht tussen financiering en investeringen die voortvloeien uit het Masterplan.
 • Investeringen trachten te houden binnen het plafondbedrag maar tegelijk inzetten op duurzaam bouwen.
 • Focus op aanpasbaar bouwen, functionaliteit, onderhoudsvriendelijkheid en duurzaamheid.
 • Op vraag van huurder de mogelijkheid aanbieden om te genieten van patrimoniumkorting door te muteren naar een oudere woning.
 • Beperken van de huurlasten is een blijvende bekommernis.

Wij willen een sociaal beleid voeren gerichte op zekerheid.

 • Integreren van bewonersinbreng in een preventief beleid rond samenlevingsproblematiek.
 • Bij nieuwe projecten of renovaties ruime toelichting geven op bewonersvergaderingen.
 • Een maatschappelijk werker incorporeren in onze dienstverlening.
 • Begeleiding en ondersteuning van huurachterstallen vanuit een vastgelegde procedure die maatwerk toelaat.
 • Informeren van onze huurders rond onderhoud van de woningen en samenleven.
 • Inventariseren van motieven van opzeg om hieruit te leren en bij te sturen.

Wij willen een financieel gezonde maatschappij met een performante interne werking.

 • Bestrijden van huurachterstal en fraude door preventie en intensieve opvolging.
 • Het uitvoeren van ons Masterplan steeds afstemmen op de financiële situatie door middel van een financieel plan.
 • Onderhouden van een netwerk en inzetten op bijscholing/opleidingen ter verbetering van de interne werking.
 • Interne processen en procedures voortdurend actualiseren, kenbaar maken en opvolgen met het oog op een performant intern controlesysteem.

Wij willen klantgericht werken.

 • Inzetten op maximale en laagdrempelige bereikbaarheid van onze diensten.
 • Communicatie op maat van onze bewoners.
 • Beperken administratie bij aanmelden van een kandidaat door afspraken met andere sociale huisvestingsmaatschappijen.
 • Meten van klanttevredenheid om onze klantgerichtheid te verhogen.
 • Via de pers een breed publiek informeren rond nieuwe projecten.
Ga naar de inhoud