PRIVACYVERKLARING

1. Wie zijn wij?

Volkswoningen van Duffel is een sociale huisvestingsmaatschappij die kwaliteit vooropstelt in haar aanbod van wonen alsook deze weerspiegelt op vlak van haar dienstverlening en beleid. Als middelgrote speler beheren we een 1400tal woningen, dewelke via diverse projecten nog zal aangroeien tijdens de komende jaren.
Opgericht in 1921 is Volkswoningen van Duffel vandaag actief in 5 gemeenten: Bonheiden, Duffel, Kontich, Mechelen en Sint-Katelijne-Waver.

Deze privacyverklaring geld voor de volgende partijen:

Iedere gebruiker van de website volkswoningenduffel.be en al haar sub-sites (hierna ‘Website’) aangeboden door Volkswoningen van Duffel CVBA met maatschappelijke zetel in Duffel, Nieuwstraat 3 (hierna ‘wij’ of ‘ons’ of “Volkswoningen van Duffel”, met ondernemingsnummer 0404067356. Volkswoningen van Duffel is eigenaar en beheerder van de website.

2. Waarom hebben wij een privacyverklaring?

Door de aard van onze organisatie moeten we veel persoonsgegevens verwerken. We willen ervoor zorgen dat jouw gegevens beschermd zijn en we ze alleen gebruiken waar nodig. Daarom respecteren wij de hoogste privacynormen, inclusief de privacywet General Data Protection Regulation (GDPR) of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 geldt.

Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie over jou waarover wij beschikken. Deze informatie verzamelen wij bij andere overheidsinstellingen, bij jou, via invulformulieren (eventueel via onze website) of tijdens een gesprek met onze medewerkers.

Let op: contacteer je ons via een ander digitaal medium (zoals Facebook of Twitter), dan heeft de privacyverklaring van die websites voorrang op onze privacyverklaring bij tegenstrijdigheden.

3. Hoe kan je ons bereiken?

Met vragen, opmerkingen of voor andere acties over onze privacyverklaring kan u de hoofdzetel van Volkswoningen van Duffel contacteren via:

4. Welke informatie verzamelen we?

 • Rijksregisternummer.
 • Adresgegevens.
 • Contactgegevens.
 • Gezinssamenstelling.
 • Taalkennis.
 • Financiële gegevens.
 • Eigendomsgegevens.
 • Eventueel: begeleidende diensten.

5. Van waar verzamelen we jouw informatie?

We gebruiken jouw persoonlijke gegevens die door jouw worden ingegeven op alle documenten die we ter beschikking stellen via onze website.

6. Geldige rechtsgrond voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens

Om jouw persoonlijke gegevens te verwerken, vragen wij je, als toekomstige of huidige klant van Volkswoningen van Duffel om jouw toestemming. Bijvoorbeeld de verwerking van de gegevens die je aan ons verstrekt door het contactformulier op onze website in te vullen, is gebaseerd op jouw toestemming.

7. Waarvoor gebruiken we jouw persoonlijke gegevens?

We behandelen jouw gegevens voor verschillende doeleinden. We gebruiken jouw persoonlijke gegevens en andere informatie die je ons verstrekt via de formulieren op onze website:

 • Het inschrijvingsformulier: wij controleren op de Kruispuntbank of je voldoet aan de voorwaarden (Ik wil huren) om je in te schrijven als kandidaat-huurder. We kijken ook de taalkennis na.
 • Aangifte gezinswijziging: wij kijken of jouw huidige woning aangepast is aan jouw nieuwe gezinssituatie.
 • Aanvraag bijwoning – tijdelijke bijwoning: wij kijken na of dat kan en passen, indien nodig, jouw huurprijs aan.
 • Verklaring op eer – geen eigendom: wij controleren op de Kruispuntbank of je verklaring juist is.
 • Verklaring op eer – helft gezinskorting: wij controleren of je recht hebt op de helft van de gezinskorting.
 • Verklaring op eer – omgangsregeling kinderen: met dit document kunnen we jouw inschrijven voor een woning, aangepast aan jouw gezinssituatie en zo’n woning toewijzen.
 • Contactformulier: wij gebruiken jouw informatie om je verder te kunnen helpen of door te verwijzen naar de juiste medewerker.

8. Hoe lang houden we jouw data bij?

Persoonsgegevens die we verzamelen op onze website houden we enkel bij voor zover het noodzakelijk is om contact met je op te nemen of jouw vraag te beantwoorden.

We bewaren deze gegevens tien jaar nadat je huurcontract stopt. We bewaren ze op papier in ons kantoor, en digitaal in ons kantoor. We passen hier de  archiefwet toe.

9. Wie heeft toegang tot jouw data?

Volkswoningen van Duffel zal uitsluitend toegang hebben tot de gegevens die verzameld worden via deze website.

We kunnen noodzakelijke gegevens van jou (moeten) bezorgen aan:

 • Het Agentschap Wonen Vlaanderen
 • Sociale Verhuur Kantoren en andere Sociale Huisvestingsmaatschappijen
 • OCMW
 • Vlaamse Onthaalbureaus en Huizen van het Nederlands
 • Aannemers die bij jou herstellingen moeten uitvoeren

Volkswoningen van Duffel zal hier zeer omzichtig mee omgaan en alleen op voorwaarde dat de andere partij je privacy niet schendt.

10. Wat zijn je rechten

De GDPR voorziet een aantal rechten die u kunt inroepen, binnen bepaalde voorwaarden. Hieronder vindt u een opsomming met een korte toelichting. U kunt deze rechten inroepen via:

Dit las u ook al bij punt 3.

10.1. Recht van inzage

Wij moeten je informeren over wat er met jouw gegevens gebeurt en we moeten jouw rechten beschrijven. Ook moeten we je een kopie van jouw persoonlijke gegevens bezorgen als je ons dit vraagt. Een kopie kan je vragen via telefoon, e-mail of per brief. Opgelet: alleen een eerste kopie is gratis.

Bij jouw aanvraag moeten wij uw identiteit verifiëren. Daarom vragen wij je dan een bewijs van jouw identiteit. Twijfelen wij over jouw identiteit, dan zullen wij je pas de documenten sturen nadat wij jouw identiteit hebben kunnen bevestigen. We zullen je de documenten via e-mail sturen als je hiermee akkoord bent; zo niet, sturen wij je de documenten per post toe.

 Bepaalde documenten kunnen persoonlijke gegevens van andere personen bevatten die dezelfde bescherming genieten als jij. We moeten daarom bepaalde documenten anonimiseren, wat enige tijd kan duren. We zullen je altijd informeren als we niet binnen een maand uw aanvraag kunnen beantwoorden.

10.2. Recht op verbetering

Als we onjuiste of onvolledige gegevens hebben, zullen we dit op jouw vraag aanpassen. Denken we zelf dat jouw gegevens niet langer up-to-date zijn, dan kunnen we je contacteren om dit te verifiëren. Mogelijk moet je hiervoor naar ons kantoor komen om jouw identiteitskaart te laten lezen.

10.3. Recht om te worden vergeten

Je hebt het recht om jouw gegevens te laten wissen. Wij verwijderen jouw gegevens als je aan een van de onderstaande criteria voldoet. Jouw e-mailadres en/of telefoonnummer en/of adres en/of naam bewaren we dan op een blacklist zodat ons systeem weet dat je niet langer gecontacteerd wil worden.

Wanneer kunnen wij jouw gegevens verwijderen?

 • We verwerken jouw gegevens niet meer voor het oorspronkelijke doel of hebben deze niet langer nodig.
 • U trekt jouw toestemming voor verwerking in; deze verwerking was uitsluitend op jouw toestemming gebaseerd.
 • Je hebt jouw recht op bezwaar ingeroepen (zie 10.7).
 • Jouw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te verwijderen.
 • Jouw gegevens zijn verzameld voor het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij.

Mogelijk kunnen we jouw gegevens om een specifieke reden niet verwijderen. We informeren je hierover. Deze redenen zijn:

 • een wettelijke verplichting of voor het algemeen belang
 • voor archivering, onderzoek of statistieken volgens artikel 89 van de AVG
 • voor juridische claims
 • de volksgezondheid
 • het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie primeert

10.4. Recht op beperking van verwerking

Je kan altijd de verwerking van jouw gegevens beperken. We zullen de verwerking stopzetten in de volgende situaties:

 • We hebben onjuiste gegevens. We verwerken jouw gegevens opnieuw nadat we jouw gegevens controleerden en eventueel corrigeerden.
 • Onze verwerking wordt als onwettig beschouwd en je wil deze verwerking beperken.
 • We hebben jouw gegevens niet langer nodig, maar houden ze bij voor jouw juridische claims. Heb je ze niet meer nodig voor de juridische claims, dan verwijderen we jouw gegevens.
 • Je maakt bezwaar tegen verwerking (zie 10.7). We stoppen hiermee totdat de vraag opgelost is.

Is de beperking van verwerking niet langer relevant, dan informeren wij je waarom we de beperking stoppen. Om opnieuw jouw persoonlijke gegevens te verwerken, controleren we de juistheid ervan of de juridische gronden voor de verwerking ervan.

10.5. Recht op kennisgeving

Als je je beroept op de bovengenoemde rechten (met uitzondering van het recht op inzage), dan informeren wij ook elke ontvanger van deze persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld andere organisaties) hierover. We doen dit niet als dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vraagt. Wij informeren je ook over deze ontvangers als je dit vraagt.

10.6. Recht op data-portabiliteit

Wij verzenden je of een andere controller (als dit technisch mogelijk is) alle gegevens in een leesbaar formaat als je dit vraagt.

Dit gaat over gegevens:

 • die je ons bezorgde
 • die we verwerken op basis van jouw toestemming of op basis van contractuele voorwaarden
 • die we verwerken via geautomatiseerde middelen

10.7. Recht op bezwaar

Je kan bezwaar aantekenen als we gegevens verwerken voor een gerechtvaardigd belang of voor een taak van algemeen belang. We zullen jouw bezwaar onderzoeken en je informeren over de resultaten. We kunnen jouw persoonlijke gegevens alleen blijven verwerken als er juridische redenen zijn voor de verwerking.

Heb je bezwaar tegen direct marketing, dan sturen wij je geen direct marketing meer zodra wij jouw vraag ontvangen.

11. Kan je jouw toestemming intrekken?

Ja, je kan op elk moment jouw toestemming voor het verwerken van jouw gegevens intrekken.

Maar, wij blijven jouw gegevens wel verwerken als er hiervoor een wettelijke of contractuele reden is. Ook mag je jouw toestemming niet intrekken om contractuele verplichtingen te omzeilen. Als je jouw toestemming intrekt, werkt deze alleen voor de toekomst. Eerdere verwerking wordt als legaal beschouwd.

Ja kan jouw toestemming intrekken door ons te contacteren via:

12. Hoe kan je een klacht indienen?

Wij proberen jouw vraag optimaal te behandelen. Lukt dit niet, dan kan je altijd een klacht indienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie. Dit kan via https://overheid.vlaanderen.be/digitale-overheid/vlaamse-toezichtcommissie/klachtenprocedure.

13. Waarom verplichten wij je om bepaalde velden in te vullen voor je een verzoek kan indienen?

Zo kunnen wij jouw vraag snel en eenvoudig beantwoorden. Alle andere informatie die je geeft is facultatief. Indien je de verplichte velden niet of incorrect invult, kan jouw vraag mogelijks niet (volledig) beantwoord worden.

14. Wijzigingen in ons beleid

Deze privacyverklaring vervangt alle voorgaande versies en geldt vanaf 01/09/2020. We hebben het recht om deze verklaring op elk moment te wijzigen en/of bij te werken. Wij informeren je over elke wijziging die een impact heeft op jouw situatie (niet over kleine wijzigingen).

Ga naar de inhoud