IK HUUR

Mijn gezinssituatie verandert

Als je gezinssamenstelling verandert, heeft dit invloed op de huurprijs. Wij kunnen jouw huurpijs herberekenen.
Kom naar de balie of maak een afspraak.

Welke documenten dien je bij ons in?

Jij of een gezinslid heeft een handicap van meer dan 66%
Bewijs van de mutualiteit met vermelding van meer dan 66%: dit moet je jaarlijks bewijzen ofwel slechts 1 keer als je een ‘volmacht voor attest invaliditeit’ invult.
Bewijs van de FOD Sociale Zekerheid, Personen met een handicap, met vermelding van minstens 9 punten of meer.

Een gezinslid is overleden:
Akte van overlijden of doodsbrief.

Er komt iemand bij je inwonen:
Als je een woning van Woonstroom BV huurt, moet je toelating vragen als er iemand bij jou komt wonen.
Dit kan zijn: een partner, een ouder, een kind, een zus, …

Betreft het de gehuwde partner of woont hij wettelijk samen met je, dan kan deze alleen toegelaten worden indien hij aantoont dat hij voldoet aan de voorwaarden inzake onroerend bezit én aantoont Nederlands te spreken of Nederlandse lessen te volgen.

Je komt langs bij ons met volgende documenten:

  • Een ondertekende ‘Verklaring op eer: controle van de eigendomsvoorwaarde’.
  • Een bewijs dat de partner Nederlands spreekt of Nederlands lessen volgt (bijvoorbeeld een diploma van een Nederlandstalige school, een attest van het Huis van het Nederlands, een inschrijvingsbewijs voor een cursus Nederlands). Als je dit bewijs niet onmiddellijk vindt, kan de partner steeds een korte taaltest laten afnemen op ons kantoor.

We vragen volgende documenten op:

  • De partner moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister.
  • Het meest recente aanslagbiljet in de personenbelasting (inkomsten tellen mee voor de inkomensvoorwaarden + huurprijsberekening)
  • Indien hij geen inkomsten had dient de partner een ‘Verklaring op eer: geen inkomsten’ te ondertekenen.

Na ontvangst en onderzoek van deze documenten wordt nagekeken of de woonst kan verhuurd worden conform de nieuwe gezinssamenstelling.

Voldoet hij samen met uw huurder aan alle inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden? Dan wordt de partner van rechtswege huurder mits de woning niet onaangepast wordt (rationele bezetting). Ingeval het dossier in orde is, wordt er een aangepast huurprijsberekening opgemaakt. Voldoet hij niet, dan kan de partner niet komen bijwonen.

Betreft het de feitelijke partner? Deze kan bijwonen mits de woning niet onaangepast wordt (rationele bezetting). Na 1 jaar dient de huurder en zijn feitelijke partner samen te voldoen aan de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden. Indien dit is, wordt de feitelijke partner van rechtswege huurder. Indien dit niet het geval is, dient de feitelijke partner de woning te verlaten.

Iedere andere persoon kan komen bijwonen (bijwoner) indien de woning niet onaangepast wordt (rationele bezetting). In dit geval spreekt men van een bijwoner. Bijwoners worden niet van rechtswege huurder. Zij moeten niet voldoen aan inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden. Hun inkomsten tellen niet mee voor de inkomensvoorwaarde. Hun inkomsten tellen wel mee voor de huurprijsberekening, behalve dat van minderjarige bijwoners, meerderjarige kinderen die nog ten laste zijn of personen die niet duurzaam bijwonen.

Indien de toetreder jonger is dan 18 jaar, dient er een kopie van het vonnis van de rechtbank toegevoegd te worden waarin duidelijk de omgangsregeling wordt vermeld. Indien dit niet beschikbaar is, dient er een ‘Verklaring op eer: omgangsregeling’ te worden ingevuld.

Wat moet u doen als een van de gezinsleden de woning verlaat?
Indien een meerderjarige inwoner de woonst verlaat, dient hij dit schriftelijk te melden aan Woonstroom BV. Een officieel document van adresverandering kan U bekomen op de dienst bevolking van de gemeente. De huurprijs zal op het juiste moment aangepast worden.

Wat moet U doen als er een kindje bij komt?
Gelieve Woonstroom BV hiervan zo vlug mogelijk op de hoogte te brengen door afgifte van een geboorteattest. De huurprijs zal op het juiste moment verlaagd worden.

Wat moet U doen als er iemand tijdelijk komt bijwonen?
Gelieve Woonstroom BV hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen via ‘Aanvraag tijdelijke bijwoonst’. De tijdelijke bijwoonst heeft een einddatum. Er wordt geen maximale termijn vastgelegd maar de termijn dient beperkt te blijven tot ongeveer 6 maanden.

Ga naar de inhoud